Cony's Ponyhof - Dorfstrasse 3 - 3324 Hindelbank - 079 / 674 50 50